Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Drogi Kliencie,
w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych), zwane dalej RODO, przygotowaliśmy informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w
jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest i będzie BIKESPACE Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-318, ul.
  Siewna 16/8, NIP: 9372740152 (dalej: Bikespace Sp. z o.o.).
  Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Siewna 16/8, 43-318 Bielsko-Biała z dopiskiem „Dane osobowe”
mailowo: biuro@bikespace.pl

2 Inspektor ochrony danych osobowych
Bikespace Sp. z o.o. nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie
dostępna na naszej stronie internetowej www.bikespace.pl

3. Skąd mamy Państwa dane osobowe
Bikespace Sp. z o.o. pozyskuje dane:
a) bezpośrednio od Państwa
b) ze źródeł publicznie dostępnych, jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Baza
internetowa REGON, VIES, Google czy innych podobnych źródeł.

4. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Bikespace Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w jednym lub więcej spośród poniższych celów:
a) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b) zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Bikespace Sp. z o.o.,
c) wykonania umowy zawartej z Bikespace Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu
cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bikespace Sp. z o.o., np. wystawienia faktury, paragonu,
e) założenia i administrowania Państwa konta na sklepie internetowym zintegrowanego z systemami informatycznymi
i księgowymi Bikespace Sp. z o.o.,
f) marketingowych produktów i usług Bikespace Sp. z o.o., w tym konkursów i akcji promocyjnych, ofert
handlowych wysyłanych drogą elektroniczną (newsletter),
g) windykacji należności,
h) obsługi reklamacji,
i) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bikespace Sp. z o.o.;
j) realizacji umów zawartych z klientami Bikespace Sp. z o.o.;
k) realizacji uzasadnionego interesu Bikespace Sp. z o.o., w tym w szczególności zabezpieczenia osób i mienia na
terenie należącym do Bikespace oraz ochrony prawnych interesów Bikespace Sp. z o.o.
l) Udzielania informacji drogą telefoniczną i mailową.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z jednym lub kilkoma z
wymienionych powyżej celami, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).

 1. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Bikespace Sp. z o.o. jest, w zależności od wykonywanych czynności:
  a) zawarcie i wykonanie umowy z Bikespace Sp. z o.o.,
  b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Bikespace Sp. z o.o.,
  c) prawnie uzasadniony interes Bikespace Sp. z o.o. (w tym działania lub wykonanie umowy zawartej z Bikespace Sp.
  z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
  d) wyrażona przez Państwa zgoda.
 2. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Bikespace Sp. z o.o., podanie
  przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne
  do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych
  niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W
  pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie
  stanowi warunku zawarcia umowy.
 3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
  Bikespace Sp. z o.o. będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu wycofania przez Państwa zgody na
  przetwarzanie danych osobowych. Ponadto usuniemy Państwa dane osobowe, mimo braku wycofania zgody, jeżeli Państwo
  będziecie nieaktywni przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujecie się Państwo na stronie naszego sklepu internetowego
  i żadnym z naszych obecnych i przyszłych serwisów internetowych , nie weźmiecie udziału w żadnym konkursie ani nie
  skorzystacie z żadnej akcji promocyjnej zorganizowanej przez Bikespace Sp. z o.o., lub nie zareagujecie na żadną z naszych
  wiadomości marketingowych, oraz nie dokonacie żadnych zakupów w Bikespace Sp. z o.o..
  W przypadku, gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie uzasadniające przekazanie danych
  podmiotom o których mowa w pkt 8 lit d, lub zaistnieje zdarzenie zagrażające mieniu lub bezpieczeństwu osób na terenie
  monitorowanym, dane osobowe będą przechowywane do zakończenia właściwych postępowań.
  W przypadku gdy w okresie przechowywania danych ujawnione zostanie zdarzenie powodujące powstanie jakiegokolwiek
  roszczenia – dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z danego zdarzenia.
 4. Odbiorcy Państwa danych osobowych
  Państwa dane osobowe będziemy przekazywać:
  a) innym firmom, spółkom z nami współpracującymi w celu realizacji Państwa umowy z nami zawartej
  b) dostawcom Bikespace Sp. z o.o., którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z
  klauzulami ochrony danych osobowych
  c) firmom, agencjom organizującym w naszym imieniu konkursy, akcje promocyjne. Takie podmioty przetwarzają
  Państwa dane tylko i wyłącznie na podstawie umowy z Bikespace Sp. z o.o..
  d) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
  publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  e) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych Osobowych
  przetwarzają dane osobowe w tym w szczególności: firmy prowadzące działalność w zakresie obsługi księgowej,
  prawnej, informatycznej, archiwacji dokumentów, firmy kurierskie, transportowe, zapewniające dostęp do poczty
  mailowej, operatorzy pocztowi.
 5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) – prawo do wycofania zgody / umowy
  b) – prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  c) – prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych
  d) – prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych
  e) – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  f) – prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w
  powszechnie używanym formacie informatycznym. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi
  danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora danych osobowych. Jednakże
  wykonamy Państwa żądanie tylko wówczas, gdy będzie to możliwe technicznie.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).
Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub przepisów szczególnych.

 1. Prawo wycofania zgody
  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody / umowy zawartej z Bikespace Sp. z o.o.. W związku z tym
  macie Państwo pełne prawo na wycofanie zgody / umowy w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody / umowy przed jej wycofaniem.
  Zgodę / umowę mogą Państwo wycofać poprzez kontakt z nami drogą mailową lub listowną (patrz pkt. 1).
 2. Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec
  Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies
  oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
  Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Bikespace Sp. z o.o.?
  Z dniem 25.05.2018 roku właściwym organem nadzorczym w kwestii ochrony Państwa danych osobowych będzie Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 1. Czym są pliki “cookies”? Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego używane są pliki “cookies”? Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Jakich plików “cookies” się używa? Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4.Usuwanie plików “cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Firma Bikespace Sp. z o.o. korzysta z funkcji Google Analitics, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stosowane przez nas są całkowicie bezpieczne. W każdym momencie możecie jednak Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookie w swojej przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na naszej stronie cookies.